Polityka prywatności newslettera
Efigence S.A.

Administrator

Administratorem danych osobowych osób zapisujących się na newsletter jest Efigence S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000495808, NIP: 5213018541, REGON: 014988443, kapitał zakładowy: 109 180,00 zł (dalej: Administrator).

 

Dane kontaktowe Administratora

Możesz kontaktować się z Administratorem:

 1. korespondencyjne: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa;
 2. e-mailowo: contact@efigence.com;
 3. telefonicznie: +22 380 13 13.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się:

 1. korespondencyjne: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa (z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”);
 2. e-mailowo: odo@efigence.com;
 3. telefonicznie: +48 534 168 003.

 

Cele, podstawy, czas przetwarzania danych

Administrator przetwarza adresy e-mail osób zapisujących się na newsletter w celu:

 1. przesyłania newslettera zawierającego informacje dotyczące usług i oferty Efigence.Ponadto Administrator przetwarza podane adresy e-mail podane do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji usługi newslettera.
 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie    uzasadnionego interesu Efigence (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na              występowaniu w sprawach sądowych, zgodnie z przepisami ogólnymi – przez okres uprawniający do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Odbiorcy danych subskrybentów

Administrator ujawnia dane osobowe osób zapisujących się na newsletter wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i utrzymania, usług IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej lub doradczej.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia n iekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez przepisy (art. 18 RODO);
 6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.