Klauzula Informacyjna Efigence S.A.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest spółka Efigence Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-583), przy ul. Wołoskiej 9a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000495808, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP: 5213018541, kapitał zakładowy: 109.180,00 zł (zwana dalej również: Efigence).

 

2. Kontakt z nami

Możesz się z nami skontaktować:

 • 1. listownie, przesyłając korespondencję na adres: Efigence Spółka akcyjna, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa;
 • 2. pod adresem e-mail: contact@efigence.com;
 • 3. telefonicznie pod numerem telefonu: +22 380 13 13.

 

Wyznaczyliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • 1. listownie, przesyłając korespondencję na adres: Efigence Spółka akcyjna, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa (z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”);
 • 2. pod adresem e-mail: odo@efigence.com;
 • 3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 534 168 003.

 

3. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Efigence będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w związku z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

W ramach procesów rekrutacyjnych Efigence oczekuje przekazywania danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W przypadku, gdy przesłane dokumenty aplikacyjne będą zawierać dodatkowe dane osobowe, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, przetwarzanie tych danych osobowych będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach aplikacyjnych i ich wysłaniu do Efigence. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać również informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, informacje te nie będą uwzględniane przez Efigence w procesie rekrutacyjnym.

 

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • 1. w przypadku, gdy preferowana jest umowa o pracę – na podstawie kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach aplikacyjnych i ich wysłaniu do Efigence (art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO);
 • 2. w przypadku, gdy preferowana jest umowa cywilnoprawna – na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach aplikacyjnych i ich wysłaniu do Efigence (art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO);
 • 3. dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – jeżeli kandydat wyrazi odrębną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Efigence (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W przypadku zgody na udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane osobowe zawarte w załączonych przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych, są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe mogą być archiwizowane przez okres 3 lat liczonych od końca roku, w którym zakończono rekrutację, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane.

 

5. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy powierzyć podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Efigence, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, np. usług teleinformatycznych (obsługujące lub wspierające systemy teleinformatyczne), usług rekruterskich itd.

 

6. Jakie masz prawa?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • 1. prawo żądania bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych;
 • 2. prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych;
 • 3. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych;
 • 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • 5. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych;
 • 6. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazałeś oraz (o ile jest to technicznie możliwe) prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w sposób zautomatyzowany).

 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania Twoich danych osobowych (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją), chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności.

 

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe wskazaliśmy w pkt. 2 powyżej.

 

Jeżeli uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do właściwego organu nadzorczego.

 

7. Podanie danych

Podanie danych osobowych jest w dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w prowadzonych przez Efigence procesach rekrutacyjnych.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani też profilowaniu.

 

9. Polityka Prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie www.efigence.com zostały określone w naszej Polityce Prywatności.